Non Equilibium Thermodynamics Irreversible Thermodynamics